Hakkımızda

Aktüerbilirkisi.net Parhessia Aktüeryal Danışmanlık Bilirkişilik Ltd. Şirketi tarafından hukukçular ya da tazminat davalarında ve Sigorta Tahkim Komisyonu başvurularına konu uyuşmazlıklara taraf olanlarla aktüer bilirkişileri aynı platformda buluşturmak amacıyla kurulmuştur.
Alanlarında uzman, Hazine Müsteşarlığı Aktüerler Siciline kayıtlı, üniversite öğretim üyesi ve yeminli bilirkişilik hizmeti veren aktüerlerimizle, tazminat davalarında ve Sigorta Tahkim Komisyonu başvurularına konu uyuşmazlıklarda bilimsel mütalaa ve uzman tanıklık hizmeti vermekteyiz.
Türk Borçlar Kanunu kusurlu ve hukuka aykırı bir fiile başkasına zarar vereni, bu zararı tazminle yükümlü tutmuştur. Zararın tazmini ise haksız fiil sonucu ölüm veya bedensel bir zararın vuku bulmuş olması halinde
“ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpların”,
“kazanç kayıplarının”,
“çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıpların”,
“ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıpların”
doğru şekilde tespit edilebilmesine bağlıdır. Aksi takdirde hem zarardan sorumlu olan hem de zarar gören açısından adaletsiz sonuçlar ortaya çıkması çok doğaldır.
Günümüzde bu kayıpların miktarı ancak teknik ve bilimsel hesaplamalar sayesinde yapılabilmektedir. Bu sebeple tazminat davalarında mahkemeler sıklıkla zarar miktarının tespiti için resmi bilirkişilere başvurmaktadır. Ayrıca davanın taraflarına da Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre kendi savlarını desteklemek ya da resmi bilirkişi raporlarının güvenilirliğini tespit etmek amacıyla uzmanlardan bilimsel mütalaa alabilmek imkânı tanınmıştır.
Bunun dışında 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesine dayanılarak kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sözleşmesi yapan ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki uyuşmazlıkları, bu alanda uzmanlaşmış hakemler aracılığıyla çözüme kavuşturmaktadır. Uyuşmazlığın tarafları, Sigorta Tahkim Komisyonu hakemlerine, iddialarını ve zarara konu tazminat tutarının gerçek miktarını aktüer bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar ve uzman mütalaalarıyla kanıtlama yoluna gidebilmektedirler.
Aktüerbilirkişi.net olarak amacımız, danışanlarımıza ihtiyaç duydukları bilimsel mütalaa ve uzman tanıklık hizmetini mümkün olduğunca hızlı bir biçimde ve aktüerya bilimi esaslarına uygun şekilde sunmaktır.