Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Parrhesia Aktüeryal Danışmanlık Bilirkişilik ve Araştırma Limited Şirketi (“AktüerBilirkişi.Net”) ile Kullanıcı arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

İşbu Gizlilik Sözleşmesi taraflar arasında imzalanan Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu sözleşmede kullanılan terimler Kullanıcı Sözleşmesindeki anlamlarını ifade ederler.

 

 1. Gizli Bilginin Tanımı

Kullanıcının, talepte bulunulan konuya ilişkin elektronik ortamda yer alan formlara girerek beyan ettiği her türlü bilgi, yasal korumaya konu olamasa bile, gizli bilgi olarak kabul edilir.

 

2.Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması

Kullanıcı, AktüerBilirkişi.Net tarafından mütalaa ve danışmanlık hizmetinin  tam olarak sunulabilmesi için talep edilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak vermekle yükümlüdür. Bu çerçevede taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;

a)büyük bir gizlilik içinde korumayı

b)herhangibir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

c)doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Hazırlanan raporlar doğrultusunda, AktüerBilirkişi.Net uzmanlarının mahkemelerde veya Sigorta Tahkim Komisyonu’nda uzman tanık olarak ifade vermeleri, bilgilerin üçüncü kişilere verilme yasağının istisnasını teşkil eder.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler.

Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işin gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

AktüerBilirkişi.Net, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak, istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla tasnif edip muhafaza ederek, kullanabilir.

 1. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler
 2. a) Kamuya mal olmuş bilgiler
 3. b) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler

gizli bilgi sayılamazlar.

 

 1. Münhasır Hak Sahipliği

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.

 

 1. Alınması Gereken Önlemler

Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

 

 1. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

AktüerBilirkişi.Net uzmanlarının mahkemeler veya Sigorta Tahkim Komisyonu huzurunda, hazırladıkları mütalaa ve raporları sunmaları ya da tanıklık yapmaları için yazılı izne gerek yoktur.

 

 1. Devir ve Süre

İşbu sözleşme elektronik ortamda talepte bulunulduğu andan itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

 

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.

 

 1. Kısmi Geçersizlik

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

 

 1. Sözleşme Değişikliği

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

 

 1. Bildirimler

Bu sözleşme gereğince çekilen tüm bildirimler işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla yapılır.